Afspraken – Fysiotherapiepraktijk Boerhaaveplein – Oegstgeest
Gladiolenlaan 1 B 2343 TP Oegstgeest Tel:(071) 5175565

Welkom bij Fysiotherapiepraktijk Boerhaaveplein

Fysiotherapie Manueel Therapie Medische training onder begeleiding. Bent u op zoek naar een fysiotherapeut? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij staan voor kwalitatieve en persoonlijke fysiotherapie en daarbij werken wij met effectieve behandelmethodes. Onze enthousiaste therapeuten staan graag voor u klaar.

Adresgegevens

Gladiolenlaan 1 B
2343 TP Oegstgeest
Tel:(071) 5175565
fysiotherapie-boerhaaveplein@planet.nl

Afspraken

Huisregels Fysiotherapie:

 • Omdat er in de praktijk altijd meerdere cliënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.
 • Behandelingen alleen op afspraak..
 • Voor betalingen gelden onze betalingsvoorwaarden.
 • Als u tussentijds een arts bezoekt of er treden veranderingen in uw lichamelijke toestand op, welke van   invloed kunnen zijn op de behandeling, meldt het ons.
 • Telefonisch zijn wij goed bereikbaar op  071 – 5175565. Wij hebben altijd een antwoordapparaat aan staan. Indien wij de telefoon niet opnemen spreek dan uw naam, boodschap en telefoonnummer in, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
 • Openingstijden ma 7;30 -18;00; Di 7:30 – 16:00; wo 9:00 – 12:00; do 7:30-18;00 vrij 7:30 – 18:00
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw eigendommen.

Betalingsvoorwaarden:

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

Wat kunt u verwachten tijdens de eerste behandeling?

Behandeling gebeurt op afspraak. Voor Fysiotherapie / Manueel Therapie heeft u geen verwijzing nodig. Voor Kinderfysiotherapie willen wij graag een verwijzing van een arts.

Tijdens de intake vormen we een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten. Als u geen verwijzing van een arts heeft dan zullen wij eerst een zogenoemde screening uitvoeren. Hierin kunnen wij bepalen of fysiotherapie nodig is of dat u toch eerst naar een arts moet. We doen dit door middel van een vraaggesprek. Door vragen aan u te stellen bespreken we de reden waarom u bij de fysiotherapeut terecht gekomen bent, wat precies uw klachten zijn en hoe en wanneer deze zijn ontstaan. Als fysiotherapie noodzakelijk is zullen wij vervolgens een fysiotherapeutisch onderzoek verrichten. Door middel van een aantal testen en door observaties krijgen we inzicht in uw klachten.

We zullen met u bespreken wat er aan uw klachten gedaan kan worden en hoe lang het behandeltraject ongeveer gaat duren. Hierbij is het belangrijk dat u zelf ook aangeeft wat u van de behandeling verwacht.

Wilt u voor de eerste afspraak in ieder geval meenemen:

 • uw verzekeringsgegevens (verzekeringspas)
 • legitimatie (rijbewijs, ID-kaart, paspoort)
 • verwijzing (alleen nodig bij verwijzing door huisarts of specialist)

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt niet standaard vergoed uit de basisverzekering. Uitzonderingen hierop zijn: Kinderen tot 18 jaar. Maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar, zijn er meer behandelingen nodig dan worden deze uit een eventuele aanvullende verzekering vergoed. Behandelingen van aandoeningen van de chronische lijst (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen) worden volledig vergoed. Voor wie 18 jaar of ouder is en een chronische aandoening heeft (volgens de landelijke lijst chronische aandoeningen), krijgt fysiotherapie vanaf de 20e behandeling vergoed. De eerste 20 behandelingen worden uit een eventuele aanvullende verzekering vergoed. Wij hebben met nagenoeg alle verzekeringen een contract afgesloten. De rekening wordt dan ook direct bij de verzekeraar ingediend. Mensen die niet (voldoende) aanvullend verzekerd zijn voor Fysiotherapie krijgen een nota.

Privacyreglement

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Fysiotherapie Boerhaaveplein

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Fysiotherapie Boerhaaveplein is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor fysiotherapeutische zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Fysiotherapie Boerhaaveplein hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Fysiotherapie Boerhaaveplein hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier

Uw dossier wordt op geen enkele wijzen overgedragen aan een ander.  Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier, zodat u dit zelf kunt overdragen. In dat geval moet u een verklaring ondertekenen .

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Klachtenregeling

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Hebt u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw fysiotherapeut, deze zal de klacht vervolgens doorgeven aan onze kwaliteitsmedewerker. De kwaliteitsmedewerker zal uw klacht vervolgens in behandeling nemen. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen bij het gesprek met uw fysiotherapeut aanwezig te zijn. Ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook direct contact opnemen met de kwaliteitsmedewerker of bij patiëntenorganisatie zorgbelang. www.klachtenopvangzorg.nl.

Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u de klachtencommissie vragen uw klacht te behandelen.
Voor verdere informatie kunt u terecht op https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit

Indien u vragen of opmerkingen heeft dan vernemen wij dit graag. U kunt deze stellen aan uw therapeut, de website of via e-mail: fysiotherapie-boerhaaveplein@planet.nl 

Om klanttevredenheid te toetsen vragen wij uw e-mail. U krijgt van een extern bureau een uitnodiging voor een vragenlijst. Wij vragen u om deze vragenlijst zo goed mogelijk in te vullen zodat wij de kwaliteit van de behandelingen kunnen optimaliseren. Bij voorbaat dank

Om  onze kwaliteit  continue te verbeteren nemen wij deel aan het kwaliteitsprogramma van het KNGF. Hiervoor  zijn continue behandelgegevens nodig en zullen wij met uw toestemming deze doorsturen naar het LDF (landelijk database fysiotherapie). Voor meer gegevens http://www.landelijkedatabasefysiotherapie.nl/informatie-voor-patienten/